D.P. Shahraki et al. (2020). “C-elastography: in vitro feasibility phantom study”, Ultras. Med. Biol.

D.P. Shahraki, V. Kumar, S. Ghavami, M.W. Urban, A. Alizad, B.B. Guzina, and M. Fatemi (2020). “C-elastography: in vitro feasibility phantom study”, Ultras. Med. Biol., 46, 1738-54. Article